प्रशासन

–ग्रामपंचायत मोराळे प्रशासन–

–: सरपंच :–

सौ. सुधाताई महिपती पाटील.

–: उपसरपंच :–

श्री. श्रीरंग हरिराम शिंदे

–: ग्रामपंचायत सदस्य :–

श्री. लक्ष्मण दिनकर शिरतोडे.

श्री. विकास भास्कर पाटील.

श्री. सुर्याजी रामचंद्र पाटील.

श्री. अरुण परशराम कदम.

सौ. मंगल जनार्दन पाटील.

–: सेवक वर्ग :–

श्री. एन.एल. ढोले–ग्रा.वि.अ.

श्री. एच.जी काटकर–गावकामगार तलाठी.

श्री. बबन उत्तम. पाटील–ग्रामपाणीपुरवठा नोकर.

श्री. संजय दिनकर शिरतोडे–ग्रामपंचायत शिपाई.