रोजगाराची

शेती–

  • या गावचे मुख्य पीक खरीपचे ज्वारी व सोयाबीन हे असते व मुख्य रब्बी पीक गहू व हरभरा हे आहे.
  • गावचा शेतीचा मुख्य जोडधंदा दुग्ध व्यवसाय हा आहे.
  • या गावची पिके ही येरळा नदीवरील जलसिंचन योजनेवर व विहीरीवर अवलंबून आहेत.