मोराळे

ग्रामपंचायत मोराळे,

ता. पलूस, जि.सांगली.

प्रस्तावना–  

  • मोराळे या गावचे नांव या गावास मोरांची संख्या मोठया प्रमाणात होती. म्हणून या गावास मोराळे हे नांव पडले.
  • या गावास निर्मलग्राम पुरस्कार सन 2007 मधील 4 मे रोजी मा. राष्ट्रपती यांचे हस्ते दिल्ली येथे मिळाला आहे.